Ostatni dzownek na zgłoszenie swojej obecności!
Spotkajmy się w Warszawie lub online!

info Sprawdź

II OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKOWANY KONGRES WARSZTATOWY DLA DYREKTORÓW ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Odpowiedzialność dyrektora wobec aktualnych przepisów prawnych, kadrowo-finansowych oraz wymagań zapewniających bezpieczeństwo uczniów

14 marca 2024
Formuła:
Stacjonarna
LIMIT MIEJSC!
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa
Online
wirtualna platforma warsztatowa
Do startu Kongresu pozostało:
 
Weź udział w jedynym w Polsce branżowym kongresie dla dyrektorów placówek oświatowych w formule Masterclass!
 
4 ścieżki tematyczne + 2 warsztaty
z komentarzem ekspertów w układzie: tak było-tak jest + wytyczne do zmian w dokumentacji
 
eTeczki dokumentacyjne na 2024 r.
Zaktualizowane eTeczki dokumentacyjne na 2024r.: procedury bezpieczeństwa, kadry, prawo
 
CASE STUDY i Q&A
Praktyczne studium przypadku i sesje Q&A w każdym panelu
 
Stoliki ekspercki z TOP specjalistami
Nowe stoliki eksperckie z udziałem TOP specjalistów! – skonsultuj problem w strefie prawnej, awansowej i w nowej strefie „Uczeń na zakręcie”
 
Spektakl teatralny
Premierowy spektakl „Łóżko pełne cudzoziemców” w Teatrze Capitol dla chętnych
 

Unikatowa formuła Kongresu

 
 
Weź udział w jedynym w Polsce kongresie w modelu edu-lex & case-study, który powstał z myślą o kadrze zarządzającej publicznymi placówkami oświatowymi, aby wskazać możliwości rozwoju i zarządzania placówką pomimo niestabilnego prawa oświatowego i coraz większych uprawnień organów kontroli.
 

TOP TEMATY Kongresu:

 
Najnowsze wytyczne w zakresie odpowiedzialności prawnej dyrektora w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów i rodziców – jakie możliwości i obowiązki mają osoby zarządzające placówką, jeśli podejrzewają przemoc wobec ucznia, mają do czynienia z uczniem agresywnym bądź będącym w kryzysie zdrowia psychicznego.
 
Aktualizacja spraw kadrowych publicznych placówek oświatowych po najnowszych zmianach prawnych – jak zmiany przepisów wpłynęły na nauczycieli, specjalistów oraz pracowników szkół i przedszkoli? Dowiedz się, jak w praktyce stosować nowe przepisy z zakresu Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela!
 
Istotne zapisy dotyczące dokumentacji dyrektora na rok 2024 – sprawdź, czy dokumentacja Twojej placówki jest zgodna z aktualnymi przepisami i upewnij się, że żaden organ kontroli nie zarzuci Ci niespełniania ustawowych wymogów.

PODCZAS II EDYCJI KONGRESU!

 

Poświęcamy całą edycję konkretnych rozwiązaniom w obszarze odpowiedzialności kadry zarządzającej za wdrożenie, monitoring i kontrolę aktualnych przepisów i zasad bezpieczeństwa!

W kongresie wezmą udział eksperci-praktycy,

którzy rozprawią się z kontrowersyjnymi przepisami oświatowymi, wskażą skuteczne rozwiązania w przypadku braku unormowań i niejasnych wytycznych oraz podpowiedzą, jak zabezpieczyć intere
Ekspert panelu specjalnego:

Program kongresu

Część prelekcyjna: 8:30-15:30

 
Panel specjalny w formule Q&A z Anną Marią Wesołowską
1h
Współpraca z organami zewnętrznymi w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich
zdjęcie prelegenta
Anna Maria Wesołowska
Anna Maria Wesołowska prowadzi spotkania w placówkach oświatowych z dziećmi, młodzieżą oraz kadrą pedagogiczną i rodzicami uczniów. Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń oraz form przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę oraz współpracę rodziców z placówkami oświatowymi oraz najważniejsze przepisy prawa, które obowiązują dyrektorów szkół w sytuacjach kryzysowych.

Panel specjalny przeprowadzony będzie w formie rozmowy z Anną Marią Wesołowską, w czasie której ekspertka odpowie na pytania:

 • Jakie błędy dyrektorów placówek oświatowych pojawiają się we współpracy z organami zewnętrznymi, m.in. Policją, sądem, kuratorem?
 • Jakie informacje może zbierać placówka o sytuacji swojego ucznia w celu chronienia nieletnich przed przemocą domową?
 • Jak rozmawiać z rodzicami, jeśli placówka podejrzewa, że to sytuacja domowa jest zagrożeniem dla dziecka? W którym momencie należy reagować, jeśli podejrzewamy przemoc w rodzinie?
 • Reagowanie w przypadku przemocy rówieśniczej – jakie środki wychowawcze może zastosować dyrektor placówki? W jakich przypadkach placówka musi zgłosić przypadki przemocy do odpowiednich organów?
 • Jakie warunki musi spełnić dyrektor, żeby móc zastosować środki wychowawcze wobec ucznia popełniającego czyny karalne? W jaki sposób dyrektorzy przekraczają swoje kompetencje w tym zakresie?
 • Co w procedurach placówki i obowiązkach dyrektora zmieniają Standardy Ochrony Małoletnich? Jakie są najważniejsze procedury i działania dyrektora z punktu widzenia efektywnej współpracy z organami zewnętrznymi?
Panel 1
1h
Przygotowanie i zabezpieczenie dokumentacyjne na wypadek kluczowych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2024 – analiza przykładów
zdjęcie prelegenta
Elżbieta Rabenda
Ekspert ds. oświaty.
 • EDU LEX: Kontrola planowana a kontrola doraźna przeprowadzana przez Kuratorium Oświaty – co może być podstawą przeprowadzenia nieplanowanej kontroli? Jaki zakres może ona jednorazowo obejmować, a w jakich wypadkach kontroler przekracza swoje uprawnienia?
 • CASE STUDY: Przykłady efektywnej dokumentacji kontroli wewnętrznej, ułatwiające przejście kontroli zewnętrznej w placówce.
 • EDU LEX: Kontrola kierunków polityki oświatowej państwa – analiza potrzeb, planowanie zmian i stosowanie zaleceń w celu sprostania wymogom kontroli zewnętrznej.
 • EDU LEX: Wyniki kontroli – kiedy i w jakim terminie możemy odwołać się od wyników kontroli? Jak prawidłowo zgłasza zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych. Jakie są konsekwencje niezastosowania się do zaleceń Kuratorium Oświaty?
 • CASE STUDY: Kontrola przestrzegania praw dziecka, zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki oraz kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć – omówienie na przykładzie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w placówce.
DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
menu_book Wzory dokumentów przydatnych w przypadku kontroli zewnętrznej.
Panel 2
1h
Pozyskiwanie i wydatkowanie środków w publicznych placówkach oświatowych – jak poprawnie udokumentować finansowanie niepochodzące od jednostek samorządu terytorialnego
zdjęcie prelegenta
Andrzej Wasilewski
Ekspert ds. finansowania oświaty i finansów publicznych JST, biegły sądowy.
 • EDU LEX: W jaki sposób szkoła/przedszkole może pozyskiwać fundusze od członków społeczności – zbiórki, loterie fantowe, darowizny, fundusze, stypendia, programy wsparcia, konkursy. Na co można je wydatkować i na jakiej podstawie?
 • EDU LEX: Rada Rodziców i Rada Szkoły – rola społecznych organów placówki w finansowaniu i dokumentowaniu wydatków placówki. Czy środki zbierane przez organy wewnętrzne placówki są środkami publicznymi?
 • CASE STUDY: jaka jest rola dyrektora placówki i jego odpowiedzialność wobec działań Rady Rodziców i Rady Szkoły – społecznych organów szkoły i przedszkola? Co może zostać ufundowane przez rodziców uczniów i na jakiej podstawie? Jak należy udokumentować wydatek? Jaka jest rola i odpowiedzialność dyrektora i placówki w związku z finansami organów?
 • EDU LEX: Regulaminy i statuty – jakie zapisy muszą zostać zawarte w dokumentach organizacyjnych placówki, by zapewnić poprawność pozyskiwania i wydatkowania funduszy?
 • EDU LEX: Kontrola finansowa w placówce – w jaki sposób prowadzić dokumentację, by była gotowa na kontrolę organu nadzoru?
DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
menu_book Dokumentacja do zastosowania przy pozyskiwaniu funduszy z darowizn, zbiórek i konkursów.
Panel 3
1h
Obowiązki dyrektora w zakresie dokumentacji wewnątrzszkolnej – awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, nowe arkusze ocen i klasyfikowanie uczniów
zdjęcie prelegenta
Izabela Suckiel
Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 • CASE STUDY: Nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Komu przysługuje skrócenie okresu odbywania stażu i w jakim wymiarze? W jakich wypadkach należy dokonać nowej oceny pracy w przypadku zatrudniania nowego nauczyciela?
 • EDU LEX: Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz koniec okresu przejściowego związanego z zatrudnianiem nauczycieli specjalistów – jakie wymagania muszą spełniać nauczyciele, by móc ich zatrudnić w szkole na stanowisku nauczyciela, pedagoga specjalnego bądź nauczyciela specjalisty?
 • CASE STUDY: Nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Komu przysługuje skrócenie okresu odbywania stażu i w jakim wymiarze? W jakich wypadkach należy dokonać nowej oceny pracy w przypadku zatrudniania nowego nauczyciela?
 • CASE STUDY: Klasyfikowanie uczniów – nowe arkusze ocen obowiązujące na zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Zwalnianie ucznia z obowiązkowego drugiego języka obcego – na jakiej podstawie można zwolnić ucznia? W jaki sposób jest wtedy klasyfikowany i oznaczany w dokumentach?
 • EDU LEX: Ostatnia prosta przed egzaminami – praktyczne podsumowanie najważniejszych zadań dyrektora przed egzaminem ósmoklasisty i egzaminem maturalnym.
DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
menu_book Wzory przydatne przy podsumowaniu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024
Panel 4
1h
Kwestie sporne w zakresie praw i obowiązków dyrekcji i nauczycieli – czego zgodnie z prawem nauczyciel może wymagać od ucznia? czego dyrektor może wymagać od nauczyciela, a co jest obowiązkiem dyrektora?
zdjęcie prelegenta
Radosław Galicki
Doktor nauk prawnych, specjalista z prawa pracy i prawa oświatowego, nauczyciel dyplomowany.
 • EDU LEX: Jakie prawa ma nauczyciel wobec uczniów? W jakim stopniu nauczyciel może wpływać na zachowanie ucznia niezwiązane bezpośrednio z nauką i ocenianiem? Czy można wymagać od uczniów przestrzegania konkretnych norm w zakresie ubioru i wyglądu? Kiedy kwestię zachowania ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkolnej społeczności konsultuje się z rodzicem, a kiedy uczeń już sam ma prawo decydować o sobie i ponosić konsekwencje swojego zachowania, np. w zakresie uczęszczania na zajęcia, wyrażania zgody i ponoszenia kary.
 • EDU LEX: Jak sprawić, by procedury były przestrzegane nie tylko przez nauczycieli i pracowników placówki, ale całą szkolną społeczność? Jak uniknąć niezgodnych z prawem nakazów w wewnątrzszkolnej dokumentacji, a w zamian tworzyć normy, które będą skuteczne w pracy z uczniami?
 • CASE STUDY: Wyciąganie konsekwencji wobec nauczycieli – jakie narzędzia dyscyplinowania nauczyciela zgodne z Kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela ma dyrektor? Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec niestosownego zachowania nauczyciela wobec rodziców i innych pracowników szkoły (np. w przypadku publikacji w Internecie)?
 • CASE STUDY: Obowiązki dyrektora wobec kadry pedagogicznej – w jakich wypadkach i za co nauczyciel może pociągnąć dyrektora do odpowiedzialności na drodze prawnej?
DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
menu_book Wzory zapisów w statucie związane z prawami i obowiązkami nauczyciela.

*UWAGA! W miarę postępu prac legislacyjnych program kongresu będzie aktualizowany.
Godziny trwania Konferencji są orientacyjne, mogą ulec zmianie przy ustalaniu szczegółowego harmonogramu.

Warsztaty

Część warsztatowa: 16:00-17:30

 
WARSZTAT 1
1,5 h

Jak uniknąć błędów w dokumentacji placówki publicznej i wzorcowo przygotować obowiązkową i zalecaną dokumentację na wypadek kontroli

 • EDU LEX: Lista obowiązkowych dokumentów w publicznej placówce oświatowej – jak kształtuje się dokumentacja obowiązkowa, m.in. z zakresu nadzoru pedagogicznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zachowania bezpieczeństwa w placówce. Jakie dokumenty nie są obligatoryjne, ale warte tego, by mieć je w swojej placówce na wypadek ewentualnej kontroli?
 • CASE STUDY: Jakimi kryteriami kierować się w ocenie, których dokumentów nie trzeba stosować? Kiedy dyrektor powinien wyeliminować dokument z obrotu prawnego?
 • EDU LEX: Czym kierować się tworząc dokumenty i procedury by były one nie tylko zgodne z przepisami, ale i użyteczne? W jaki sposób maksymalnie uprościć dokumentację, która musi być przygotowywana przez pracowników placówki i zyskać czas na jej analizę, wyciąganie wniosków i formułowanie rekomendacji do pracy?
 • CASE STUDY: W jaki sposób wykorzystać narzędzia elektroniczne, by maksymalnie zmniejszyć „produkcję” papierowych raportów, zestawień i ankiet? Które dokumenty muszą być w formie papierowej, a które można tworzyć i przechowywać w formie cyfrowej?
DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
menu_book Minibook – Jakimi kryteriami się kierować w ocenie, których dokumentów nie trzeba stosować? Kiedy dyrektor powinien wyeliminować je z obrotu prawnego?
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Warsztat stacjonarny
 Zapisy otwarte
Elżbieta Rabenda
dr n. społ.
Marlena Stradomska
WARSZTAT 2
1,5 h

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia małoletnich – obowiązki dyrektora, pedagoga i nauczycieli

 • EDU LEX: Wytyczne do aktualizacji procedur postępowania w placówce w nawiązaniu do zmian w UoSO, KRiO, Standardów Ochrony Małoletnich, m.in. w przypadku uczniów dotkniętych przemocą domową, okaleczających się, uzależnionych, nadużywających środków psychoaktywnych, z ryzykiem zachowań samobójczych.
 • EDU LEX: Zasady prawidłowych schematów działania po zajściu zdarzenia w zakresie opieki nad jego uczestnikami, zbierania i przekazywania informacji oraz oceny zaistniałej sytuacji.
 • CASE STUDY: Interwencja i zapewnienie wsparcia ofiarom, świadkom i sprawcom bullyingu – w jaki sposób placówka powinna zareagować w przypadkach przemocy rówieśniczej?
 • CASE STUDY: Prawna odpowiedzialność placówki i nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów. Jak może zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek tragedii, np. samookaleczeń lub prób samobójczych uczniów?
DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
menu_book Minibook – Tworzenie zespołu interwencji kryzysowej w placówce oświatowej.
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Warsztat stacjonarny
 Zapisy otwarte
Skorzystaj z pełni możliwości biorąc udział w wersji stacjonarnej!
 
STREFA EDU SMART
to część kongresowa, w której będziesz mógł uczestniczyć w 4 dedykowanych strefach mądrych rozwiązań dla placówek:
 
 1. Strefa ekspercka – w punktach konsultacyjnych czekają na was eksperci prawa oświatowego, specjaliści ds. finansów i kadr. To niepowtarzalna okazja, aby 1:1 skonsultować pilne sprawy z własnej placówki. Wobec licznych próśb z poprzedniej edycji, uruchomiliśmy godzinowe zapisy konsultacyjne, które dostępne będą w punkcie rejestracyjnym w dniu kongresu.
 2. Strefa innowacyjnej dydaktyki – prezentacja nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie placówką z voucherami na zakup pomocy dydaktycznych w atrakcyjnych cenach
 3. Strefa biznesowa – to miejsce, w którym wykonamy dla Ciebie profesjonalne zdjęcie biznesowe, a chętne osoby skorzystają z pomocy wizażysty
 4. Nowość! Strefa „Uczeń na zakręcie” w ramach akcji Nastolatek na zakręcie – to miejsce, w którym skonsultujesz wątpliwości proceduralne i prawne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom swojej placówki
UDZIAŁ W SPEKTAKLU „Łóżko pełne cudzoziemców” W TEATRZE CAPITOL!
 

Po części kongresowo-warsztatowej weźmiesz udział w przedstawieniu „Łóżko pełne cudzoziemców” wystawianym na deskach Teatru Capitol, 14 marca 2024 r. o godz. 19:00. Więcej informacji o spektaklu na stronie: www.teatrcapitol.pl/spektakl/lozko-pelne-cudzoziemcow.

eTECZKI Z DOKUMENTACJĄ
 

Nowość!

Wraz z materiałami organizacyjnymi na Wasze skrzynki mailowe wskazane w zgłoszeniach na konferencję, trafi paczka z e-dokumentami przydatnymi w codziennej pracy kadry zarządzającej, m.in. listy kontrolne, arkusze obserwacji, wzory pism.

Sesje Q&A
 

Możliwość zadawania pytań będzie dostępna wyłącznie w wersji stacjonarnej naszej konferencji. Zachęcamy uczestników do aktywnego udziału i poruszania nurtujących kwestii z zakresu prelekcji.

Weź udział w Kongresie, jeżeli:

 
 • chcesz skutecznie działać w istniejącej rzeczywistości, wzorując się na sprawdzonych rozwiązaniach od innych skutecznie zarządzających dyrektorów,
 • nie masz czasu na teoretyczne wykłady, szanujesz swój czas i zależy Ci na praktycznej wiedzy, co zrobić tu i teraz,
 • szukasz praktycznych wskazówek pozwalających na zastosowanie wciąż zmieniających się przepisów prawnych,
 • jesteś zainteresowany nawiązaniem kontaktów i wymianą doświadczeń ze specjalistami prawa oświatowego i społecznością dyrektorów publicznych placówek oświatowych,
 • dbasz o rozwój swojej placówki nie tylko w zakresie zgodności z przepisami, ale też zaleceniami specjalistów skupionych na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca sprzedaży pozostało:
 

Pula biletów jest ograniczona

Bilet stacjonarny
 • Udział we wszystkich panelach merytorycznych,
zł brutto
 
Bilet stacjonarny + WARSZTAT
 • Udział we wszystkich panelach merytorycznych,
 • Udział w specjalistycznych warsztatach
zł brutto
 
Bilet online
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
zł brutto
 
Bilet online + WARSZTAT
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
 • Udział online w specjalistycznych warsztatach
zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Informacje

i szczegóły organizacyjne
 
Kwi
14
14 marca 2024 r.
Warszawa
Airport Hotel Okęcie
Komitetu Obrony Robotników 24,
02-148;Warszawa
Dla uczestników kongresu:
15% zniżki
na nocleg z hasłem: Forum Media Polska

Zobacz relację

z poprzedniej edycji
 

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy top management zarządzający placówkami oświatowymi:
 
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół publicznych wszystkich typów
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli publicznych
 • przedstawicieli oświaty samorządowej
 • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji prawnej i ewaluacyjnej w placówkach oświatowych
 • osoby odpowiedzialne za finanse placówki

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

Działamy na rynku od ponad dwudziestu lat.
 
Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów. W naszym portfolio są m.in. czasopisma dla kadry zarządzającej, portale, poradniki, kursy i szkolenia: Monitor Dyrektora Szkoły, Monitor Dyrektora Przedszkola, NadzórPedagogiczny.pl, Głos Pedagogiczny, Oświata Samorządowa, Administracja i Obsługa w Oświacie.

Partner Główny

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama:
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail
Kontakt dla uczestników:
Joanna Roszak
wyślij e-mail