II edycja branżowego Kongresu dla Dyrektorów Placówek Oświatowych, jedyna w Polsce!

info Sprawdź

Program Kongresu

Warszawa | online
14 marca 2024

TOP TEMATY Kongresu:

 
Najnowsze wytyczne w zakresie odpowiedzialności prawnej dyrektora w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów i rodziców – jakie możliwości i obowiązki mają osoby zarządzające placówką, jeśli podejrzewają przemoc wobec ucznia, mają do czynienia z uczniem agresywnym bądź będącym w kryzysie zdrowia psychicznego.
 
Aktualizacja spraw kadrowych publicznych placówek oświatowych po najnowszych zmianach prawnych – jak zmiany przepisów wpłynęły na nauczycieli, specjalistów oraz pracowników szkół i przedszkoli? Dowiedz się, jak w praktyce stosować nowe przepisy z zakresu Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela!
 
Istotne zapisy dotyczące dokumentacji dyrektora na rok 2024 – sprawdź, czy dokumentacja Twojej placówki jest zgodna z aktualnymi przepisami i upewnij się, że żaden organ kontroli nie zarzuci Ci niespełniania ustawowych wymogów.
Panel specjalny w formule Q&A

Współpraca z organami zewnętrznymi w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich

Panel specjalny przeprowadzony będzie w formie rozmowy z Anną Marią Wesołowską, w czasie której ekspertka odpowie na pytania:

 • Jakie błędy dyrektorów placówek oświatowych pojawiają się we współpracy z organami zewnętrznymi, m.in. Policją, sądem, kuratorem?
 • Jakie informacje może zbierać placówka o sytuacji swojego ucznia w celu chronienia nieletnich przed przemocą domową?
 • Jak rozmawiać z rodzicami, jeśli placówka podejrzewa, że to sytuacja domowa jest zagrożeniem dla dziecka? W którym momencie należy reagować, jeśli podejrzewamy przemoc w rodzinie?
 • Reagowanie w przypadku przemocy rówieśniczej – jakie środki wychowawcze może zastosować dyrektor placówki? W jakich przypadkach placówka musi zgłosić przypadki przemocy do odpowiednich organów?
 • Jakie warunki musi spełnić dyrektor, żeby móc zastosować środki wychowawcze wobec ucznia popełniającego czyny karalne? W jaki sposób dyrektorzy przekraczają swoje kompetencje w tym zakresie?
 • Co w procedurach placówki i obowiązkach dyrektora zmieniają Standardy Ochrony Małoletnich? Jakie są najważniejsze procedury i działania dyrektora z punktu widzenia efektywnej współpracy z organami zewnętrznymi?

Prowadząca:

Anna Maria Wesołowska
Anna Maria Wesołowska prowadzi spotkania w placówkach oświatowych z dziećmi, młodzieżą oraz kadrą pedagogiczną i rodzicami uczniów. Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń oraz form przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę oraz współpracę rodziców z placówkami oświatowymi oraz najważniejsze przepisy prawa, które obowiązują dyrektorów szkół w sytuacjach kryzysowych.


Panel 1

Przygotowanie i zabezpieczenie dokumentacyjne na wypadek kluczowych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2024 – analiza przykładów

DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
Wzory dokumentów przydatnych w przypadku kontroli zewnętrznej.
 • EDU LEX: Kontrola planowana a kontrola doraźna przeprowadzana przez Kuratorium Oświaty – co może być podstawą przeprowadzenia nieplanowanej kontroli? Jaki zakres może ona jednorazowo obejmować, a w jakich wypadkach kontroler przekracza swoje uprawnienia?
 • CASE STUDY: Przykłady efektywnej dokumentacji kontroli wewnętrznej, ułatwiające przejście kontroli zewnętrznej w placówce.
 • EDU LEX: Kontrola kierunków polityki oświatowej państwa – analiza potrzeb, planowanie zmian i stosowanie zaleceń w celu sprostania wymogom kontroli zewnętrznej.
 • EDU LEX: Wyniki kontroli – kiedy i w jakim terminie możemy odwołać się od wyników kontroli? Jak prawidłowo zgłasza zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych. Jakie są konsekwencje niezastosowania się do zaleceń Kuratorium Oświaty?
 • CASE STUDY: Kontrola przestrzegania praw dziecka, zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki oraz kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć – omówienie na przykładzie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w placówce.

Prowadząca:

Elżbieta Rabenda
Ekspert ds. oświaty.


Panel 2

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków w publicznych placówkach oświatowych – jak poprawnie udokumentować finansowanie niepochodzące od jednostek samorządu terytorialnego

DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
Dokumentacja do zastosowania przy pozyskiwaniu funduszy z darowizn, zbiórek i konkursów.
 • EDU LEX: W jaki sposób szkoła/przedszkole może pozyskiwać fundusze od członków społeczności – zbiórki, loterie fantowe, darowizny, fundusze, stypendia, programy wsparcia, konkursy. Na co można je wydatkować i na jakiej podstawie?
 • EDU LEX: Rada Rodziców i Rada Szkoły – rola społecznych organów placówki w finansowaniu i dokumentowaniu wydatków placówki. Czy środki zbierane przez organy wewnętrzne placówki są środkami publicznymi?
 • CASE STUDY: jaka jest rola dyrektora placówki i jego odpowiedzialność wobec działań Rady Rodziców i Rady Szkoły – społecznych organów szkoły i przedszkola? Co może zostać ufundowane przez rodziców uczniów i na jakiej podstawie? Jak należy udokumentować wydatek? Jaka jest rola i odpowiedzialność dyrektora i placówki w związku z finansami organów?
 • EDU LEX: Regulaminy i statuty – jakie zapisy muszą zostać zawarte w dokumentach organizacyjnych placówki, by zapewnić poprawność pozyskiwania i wydatkowania funduszy?
 • EDU LEX: Kontrola finansowa w placówce – w jaki sposób prowadzić dokumentację, by była gotowa na kontrolę organu nadzoru?

Prowadzący:

Andrzej Wasilewski
Ekspert ds. finansowania oświaty i finansów publicznych JST, biegły sądowy.


Panel 3

Obowiązki dyrektora w zakresie dokumentacji wewnątrzszkolnej – awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, nowe arkusze ocen i klasyfikowanie uczniów

DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
Wzory przydatne przy podsumowaniu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024
 • CASE STUDY: Nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Komu przysługuje skrócenie okresu odbywania stażu i w jakim wymiarze? W jakich wypadkach należy dokonać nowej oceny pracy w przypadku zatrudniania nowego nauczyciela?
 • EDU LEX: Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz koniec okresu przejściowego związanego z zatrudnianiem nauczycieli specjalistów – jakie wymagania muszą spełniać nauczyciele, by móc ich zatrudnić w szkole na stanowisku nauczyciela, pedagoga specjalnego bądź nauczyciela specjalisty?
 • CASE STUDY: Nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Komu przysługuje skrócenie okresu odbywania stażu i w jakim wymiarze? W jakich wypadkach należy dokonać nowej oceny pracy w przypadku zatrudniania nowego nauczyciela?
 • CASE STUDY: Klasyfikowanie uczniów – nowe arkusze ocen obowiązujące na zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Zwalnianie ucznia z obowiązkowego drugiego języka obcego – na jakiej podstawie można zwolnić ucznia? W jaki sposób jest wtedy klasyfikowany i oznaczany w dokumentach?
 • EDU LEX: Ostatnia prosta przed egzaminami – praktyczne podsumowanie najważniejszych zadań dyrektora przed egzaminem ósmoklasisty i egzaminem maturalnym.

Prowadząca:

Izabela Suckiel,
Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.


Panel 4

Kwestie sporne w zakresie praw i obowiązków dyrekcji i nauczycieli – czego zgodnie z prawem nauczyciel może wymagać od ucznia? czego dyrektor może wymagać od nauczyciela, a co jest obowiązkiem dyrektora?

DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
Wzory zapisów w statucie związane z prawami i obowiązkami nauczyciela.
 • EDU LEX: Jakie prawa ma nauczyciel wobec uczniów? W jakim stopniu nauczyciel może wpływać na zachowanie ucznia niezwiązane bezpośrednio z nauką i ocenianiem? Czy można wymagać od uczniów przestrzegania konkretnych norm w zakresie ubioru i wyglądu? Kiedy kwestię zachowania ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkolnej społeczności konsultuje się z rodzicem, a kiedy uczeń już sam ma prawo decydować o sobie i ponosić konsekwencje swojego zachowania, np. w zakresie uczęszczania na zajęcia, wyrażania zgody i ponoszenia kary.
 • EDU LEX: Jak sprawić, by procedury były przestrzegane nie tylko przez nauczycieli i pracowników placówki, ale całą szkolną społeczność? Jak uniknąć niezgodnych z prawem nakazów w wewnątrzszkolnej dokumentacji, a w zamian tworzyć normy, które będą skuteczne w pracy z uczniami?
 • CASE STUDY: Wyciąganie konsekwencji wobec nauczycieli – jakie narzędzia dyscyplinowania nauczyciela zgodne z Kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela ma dyrektor? Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec niestosownego zachowania nauczyciela wobec rodziców i innych pracowników szkoły (np. w przypadku publikacji w Internecie)?
 • CASE STUDY: Obowiązki dyrektora wobec kadry pedagogicznej – w jakich wypadkach i za co nauczyciel może pociągnąć dyrektora do odpowiedzialności na drodze prawnej?

Prowadzący:

Radosław Galicki
Doktor nauk prawnych, specjalista z prawa pracy i prawa oświatowego, nauczyciel dyplomowany.


Warsztat 1

Jak uniknąć błędów w dokumentacji placówki publicznej i wzorcowo przygotować obowiązkową i zalecaną dokumentację na wypadek kontroli

DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
Minibook – Jakimi kryteriami się kierować w ocenie, których dokumentów nie trzeba stosować? Kiedy dyrektor powinien wyeliminować je z obrotu prawnego?
 • EDU LEX: Lista obowiązkowych dokumentów w publicznej placówce oświatowej – jak kształtuje się dokumentacja obowiązkowa, m.in. z zakresu nadzoru pedagogicznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zachowania bezpieczeństwa w placówce. Jakie dokumenty nie są obligatoryjne, ale warte tego, by mieć je w swojej placówce na wypadek ewentualnej kontroli?
 • CASE STUDY: Jakimi kryteriami kierować się w ocenie, których dokumentów nie trzeba stosować? Kiedy dyrektor powinien wyeliminować dokument z obrotu prawnego?
 • EDU LEX: Czym kierować się tworząc dokumenty i procedury by były one nie tylko zgodne z przepisami, ale i użyteczne? W jaki sposób maksymalnie uprościć dokumentację, która musi być przygotowywana przez pracowników placówki i zyskać czas na jej analizę, wyciąganie wniosków i formułowanie rekomendacji do pracy?
 • CASE STUDY: W jaki sposób wykorzystać narzędzia elektroniczne, by maksymalnie zmniejszyć „produkcję” papierowych raportów, zestawień i ankiet? Które dokumenty muszą być w formie papierowej, a które można tworzyć i przechowywać w formie cyfrowej?

Prowadzący:

Elżbieta Rabenda


Warsztat 2

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia małoletnich – obowiązki dyrektora, pedagoga i nauczycieli

DODATEK SPECJALNY - E-TECZKA DOKUMENTACJI:
Minibook – Tworzenie zespołu interwencji kryzysowej w placówce oświatowej.
 • EDU LEX: Wytyczne do aktualizacji procedur postępowania w placówce w nawiązaniu do zmian w UoSO, KRiO, Standardów Ochrony Małoletnich, m.in. w przypadku uczniów dotkniętych przemocą domową, okaleczających się, uzależnionych, nadużywających środków psychoaktywnych, z ryzykiem zachowań samobójczych.
 • EDU LEX: Zasady prawidłowych schematów działania po zajściu zdarzenia w zakresie opieki nad jego uczestnikami, zbierania i przekazywania informacji oraz oceny zaistniałej sytuacji.
 • CASE STUDY: Interwencja i zapewnienie wsparcia ofiarom, świadkom i sprawcom bullyingu – w jaki sposób placówka powinna zareagować w przypadkach przemocy rówieśniczej?
 • CASE STUDY: Prawna odpowiedzialność placówki i nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów. Jak może zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek tragedii, np. samookaleczeń lub prób samobójczych uczniów?

Prowadzący:

dr n. społ. Marlena Stradomska