Program
MODUŁ 1
Prowadzenie nadzoru pedagogicznego w kontekście oceny pracy nauczycieli
 • Ocena pracy nauczycieli – obecny stan prawny oraz działania dyrektora w sytuacji zapowiadanych kolejnych zmian.
 • Ocena pracy nauczycieli kończących staż 31 maja 2019 r. – obowiązujące terminy, procedury, kryteria.
 • Czy i w jaki sposób można wykorzystać opracowane wcześniej wskaźniki pracy nauczycieli?
 • Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczycieli w ramach bieżącego nadzoru pedagogicznego (prowadzonych ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania).
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę, pisząc uzasadnienie do oceny pracy nauczycieli – przykładowe zapisy.
MODUŁ 2
Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki
 • Jak efektywnie podsumować prowadzony nadzór pedagogiczny? 
 • Jak trafnie formułować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego – konkretne przykłady przygotowania wniosków dotyczących prowadzonych ewaluacji, kontroli, monitorowania
  i wspomagania.
 • Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką w celu doskonalenia pracy danej placówki oświatowej. Jak to zrobić najlepiej – praktyczne przykłady.
MODUŁ 3
Motywowanie zespołu jako wyzwanie dyrektora XXI w. – jak zbudować skuteczny zespół
 • Jak stworzyć warunki do realizowania innowacji pedagogicznych w obowiązujących realiach oświatowych i wzmocnić zaangażowanie pracowników?
 • Jak zatrzymać pracowników pedagogicznych w ramach dostępnych możliwości dyrektora placówki oświatowej?
 • Jakie pozafinansowe działania motywacyjne wobec nauczycieli może podjąć dyrektor – case studies.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości jako jedna z metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • Jak konstruktywnie reagować w sytuacjach długotrwałego stresu i trafnie oceniać sytuacje wymagające błyskawicznych decyzji?
MODUŁ 4
Nowoczesne technologie w edukacji czyli jak dyrektor może wspierać nauczycieli w ich pracy
 • Bezpłatne narzędzia, które pomogą w pracy nauczycielom.
 • Przykłady zastosowań narzędzi dla uczniów w różnym wieku.
MODUŁ SPECJALNY DLA SZKÓŁ
1.    Nadzór nad ocenianiem bieżącym oraz klasyfikacją roczną i końcową
 • Nadzór nad procesem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów – jak uniknąć odwołań i skarg?
 • Najczęstsze problemy przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej – case studies.
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności – jakie procedury wdrażać i z czego wynikają najczęstsze błędy?
 • Zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego – jak prawidłowo przygotować dokumentację według nowych wytycznych?
2.    Najnowsze zmiany prawne w praktyce szkolnej i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły
 • Jak analizować nowe wymagania kwalifikacyjne – zmieniony opis przygotowania pedagogicznego oraz wymagań wobec nauczycieli m.in. zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych czy języków obcych.
 • Aktualne zasady awansu zawodowego nauczyciela. Jak prawidłowo przygotować właściwą dokumentację – nowe zadania dyrektora. 
 • Zmiany w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym opiniowania arkuszy organizacyjnych – na co zwracać uwagę? 
 • Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego.
 • Zmienione cele i formy wycieczek szkolnych, nowe rodzaje dokumentów i zasady postępowania.
MODUŁ SPECJALNY DLA PRZEDSZKOLI
1.    Najnowsze zmiany prawne w praktyce przedszkolnej i ich wpływ na funkcjonowanie przedszkola
 • Jak poradzić sobie ze zmianami w wymaganiach kwalifikacyjnych nauczycieli? Nowy opis m.in. przygotowania pedagogicznego oraz wymagań np. terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty psychologa, nauczyciela języków obcych.
 • Aktualne zasady awansu zawodowego nauczyciela. Jak prawidłowo przygotować właściwą dokumentację – nowe zadania dyrektora.
 • Zmiany w zakresie organizacji pracy przedszkola, w tym opiniowania arkuszy organizacyjnych – aktualna struktura arkusza organizacyjnego i zasady jego opiniowania.
 • Nowe rodzaje form wycieczkowych. Dokumentowanie wycieczki a dokumentowanie wyjścia zbiorowego.
2.    Implementacja reguł organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w warunkach przedszkolnych
 • Prawne uwarunkowania zatrudniania specjalistów, w tym m.in. analiza stanu potrzeb środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zasady ustalania czasu pracy (pensum tygodniowe) oraz tzw. etatu łączonego.
 • Nadzór dyrektora przedszkola nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z omówieniem najczęściej popełnianych błędów, do jakich dochodzi w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz sposobów ich skorygowania.