Czy dyrektor szkoły jest uprawniony do upublicznienia listy pracowników wraz z ich wynagrodzeniem

W dniu 15 stycznia 2020 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (II SA/Gd 557/19) w sprawie ze skargi stowarzyszenia na decyzję Prezydenta Miasta Gdańsk utrzymującą w mocy decyzję dyrektora szkoły o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W sprawie tej stowarzyszenie zwróciło się do dyrektora szkoły o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), dalej: u.d.i.p., informacji o wynagrodzeniu wraz z dodatkami za miesiąc marzec 2019 r. każdego nauczyciela (z podaniem imienia i nazwiska) zatrudnionego w szkole, z podziałem na przedmiot nauczania, staż pracy i wymiar godzin pracy. We wniosku wskazano, że udostępnienie ww. informacji ma nastąpić na podany adres mailowy.

W dniu 10 maja 2019 r. dyrektor szkoły wezwał stowarzyszenie do wykazania szczególnie uzasadnionego interesu publicznego w udostępnieniu informacji publicznej przetworzonej. W odpowiedzi stowarzyszenie zakwestionowało kwalifikację żądanej informacji jako przetworzonej, domagając się jej udostępnienia w terminie 3 dni lub wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia. W dniu 21 maja 2019 r. organ pozyskał od nauczycieli pracujących w szkole oświadczenia, że w związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej korzystają z przysługującego im prawa do prywatności, zgodnie z art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Odmowa udostępnienia informacji

Decyzją z dnia 10 czerwca 2019 r. dyrektor szkoły odmówił udostępnienia wnioskowanych informacji, lecz rozstrzygnięcie to zostało uchylone decyzją prezydenta z dnia 3 lipca 2019 r. Dyrektor szkoły ponownie, decyzją z dnia 18 lipca 2019 r., odmówił udostępnienia żądanych informacji, wskazując, że w niniejszej sprawie uczynienie zadość żądaniu wnioskodawcy nie jest możliwe z uwagi na ochronę prywatności nauczycieli, osób fizycznych, których dotyczą wnioskowane dane.

Po rozpoznaniu odwołania stowarzyszenia prezydent miasta decyzją z dnia 21 sierpnia 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Prezydent uznał, że zasadnym było zwrócenie się przez dyrektora szkoły do nauczycieli o wyrażenie przez nich zgody na udostępnienie danych żądanych przez wnioskodawcę, a wobec sprzeciwu osób fizycznych w tym zakresie konieczne było wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Prezydent zaakceptował również stanowisko dyrektora, że informacja o wysokości zarobków oznaczonej z imienia i nazwiska osoby fizycznej zalicza się do danych osobowych podlegających ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016 r., s. 1–88), dalej: RODO. Dane te dotyczą bowiem statusu materialnego osoby fizycznej, zatem odnoszą się do jej prywatności, która to prywatność korzysta z szerokiej ochrony prawnej przed jej udostępnieniem podmiotom trzecim.

Wniesienie skargi

Stowarzyszenie wnioskujące o udzielenie informacji publicznej wniosło skargę na tę decyzję. Stowarzyszenie podtrzymało swoje dotychczasowe stanowisko, że w niniejszej sprawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. nie ma zastosowania. Stowarzyszenie zauważyło również, że na udostępnienie informacji publicznej nie wpływają również przepisy RODO, gdyż nie ingerują one w przepisy u.d.i.p. i nie wprowadzają przesłanek ograniczających dostęp do informacji publicznej w porządku prawnym państwa członkowskiego. Takich ograniczeń nie zawiera również obowiązująca ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: u.o.d.o.).

Według stowarzyszenia w art. 86 RODO określono relację między przetwarzaniem danych osobowych a publicznym dostępem do dokumentów urzędowych. Jeżeli więc posiadany przez organ dokument urzędowy zawiera dane osobowe, to mogą być one udostępnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Wyrok WSA

W opisywanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (II SA/Gd 557/19) stwierdził, że nie ulega również wątpliwości, że żądana informacja o w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem